Prince of Persia - �v�����X�E�I�u�E�y���V��

���[�r�[

 • �Q�[���Љ�[�r�[
 • �J�����L�p�[�g4
 • �J�����L�p�[�g3
 • �J�����L�p�[�g2
 • ����̎n�܂�
 • ���G�u�A���P�~�X�g�v
 • �J�����L�p�[�g1
 • �X�s�[�h�A�[�g�F�n���^�[��
 • �X�s�[�h�A�[�g�F�G���J��
 • �X�s�[�h�A�[�g�F�v�����X��
 • �A�N�V�������[�r�[
 • �v���C���[�r�[
 • ���C���g���[���[1